Vedtægter for Sjællandske Sportskuske 

 

Stiftet den 11.februar 2008 

 

§ 1 Formål 

Sjællandske Sportskuske er en forening, hvis formål det er at fremme interessen for kørsel med heste ved afholdelse af konkurrencer, træningsarrangementer, kurser m.v., samt øge kendskabet til køresporten. 

Foreningen er tilsluttet ”Dansk Køre Forbund” associeret til ”Dansk Rideforbund” under Dansk Idræts Forbund 

  

§ 2 Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i køresporten. 

Der kan optages enkeltmedlemmer og familiemedlemmer. 

Den samlede bestyrelse kan nægte et medlemskab, såfremt der er saglig grund herfor. 

Udmeldelse skal skriftligt til foreningen og være foreningen i hænde senest den 20. december, for at få virkning for det følgende år. 

Medlemskabet fornys årligt ved indbetaling af kontingent, der forfalder den 31. januar. 

Manglende betaling af kontingent medfører slettelse som medlem. 

Slettede medlemmer kan kun optages som medlemmer på ny, mod betaling af den samlede restance med tillæg af et af bestyrelsen fastsat gebyr. 

  

§ 4 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets 4. kvartal. 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægten. 

Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt. 

Medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling. Familiemedlemsskab giver to stemmer på foreningen generalforsamling. 

Afstemningen sker skriftligt, såfremt det forlanges af mindst 5 medlemmer. 

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol/referat, som underskrives af dirigenten. 

 

§ 5 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen pr. e-mail eller pr. alm. post, såfremt et medlem ikke har en e-mail adresse. 

Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der altid skal indeholde mindst, 

  1. Valg af dirigent. 

  1. Formandens beretning. 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

  1. Fastsættelse af kontingent. 

  1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

  1. Eventuelt. 

  

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, således at forslaget kun udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning. Forslag til vedtægtsændringer skal altid være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal være ledsaget af en begrundelse for forslaget. 

Såfremt bestyrelsen har indstillet et medlem til eksklusion, skal bestyrelsen forelægge eksklusionen for generalforsamlingen, såfremt det indstillede medlem ønsker dette. Eksklusionen har virkning såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for bestyrelsen indstilling. 

Såfremt et medlem der er indstillet til eksklusion, ikke inden 14 dage efter at have modtaget bestyrelsens begrundede indstilling, meddeler at eksklusionen ønskes forelagt generalforsamlingen, har eksklusionen virkning når 14 dages fristen er udløbet. I så fald skal generalforsamlingen alene orienteres. 

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller efter bestyrelsens beslutning. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom. Anmodningen skal være ledsaget af forslag til behandling på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen indkalder snarest herefter og inden en måned til ekstra-ordinær generalforsamling. § 5 stk. 1 finder tilsvarende anvendelse. 

   

§ 7 Ledelse 

Sjællandske Sportskuskes ledes af et Forretningsudvalg på 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.  

Valgbare til Forretningsudvalg er alle medlemmer, dog skal flertallet være kuske 

Sjællandske Sportskuskes bestyrelse består af Forretningsudvalget og Udvalgsformænd.  

 

 

 § 8 

Hvert Forretningsudvalgsmedlem vælges for en 2-årig periode.  

Der afgår hvert år 2 Forretningsudvalgsmedlemmer, som dog kan genvælges. 

  

§ 9 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden skal være aktiv kusk. 

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  

§ 10 Regnskab 

Det påhviler kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter. 

Regnskab indeholdende status og balance samt bilag fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

Kopi af regnskabet udleveres til deltagerne i generalforsamlingen 

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Første regnskabsår løber fra stiftelse til den 31. december 2008. 

  

§ 11 Revision 

Generalforsamlingen kan vælge en revisor blandt medlemmerne. 

Det årlige regnskab fremsendes til den generalforsamlingsvalgte revisor senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for påtegning. 

Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

  

 § 12 Tegningsregel 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

  

§ 14 Opløsning 

Til foreningen opløsning kræves en beslutning herom vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én måneds mellemrum, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling. 

For at en beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer og på den afsluttende generalforsamling med simpel stemmeflerhed. 

Foreningens formue efter opløsningen anvendes som besluttet på den afsluttende generalforsamling. 

  

Således godkendt på bestyrelsesmøde afholdt den 18.II.2007 

Revideret på generalforsamling 3.3.2009. og 21.1.2010 og 13.1.2011 og 21.3.2024 

Hold i dag

Instagram